Všeobecné obchodné podmienky CK ADRIA TRAVELDEFINÍCIA POJMOV

1. Cestovná kancelária (ďalej len „CK“): CK ADRIA TRAVEL sro, sídlo: Sitnianska 34, 974 11
Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 29042/S,
IČO: 50 108 638.
2. Cestujúci: fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde, alebo ktorej majú byť poskytnuté
služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane
cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a
nerozdielne.
3. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len
„objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá s CK uzatvorila zmluvu o zájazde, avšak táto osoba,
môže ale nemusí byť cestujúcim. Ak objednávateľ nie je cestujúcim, zod- povedá objednávateľ
za zaplatenie celej ceny zájazdu spoločne a nerozdielne s cestujúcim.
4. Zákon: zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu,
niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
5. Trvanlivý nosič: prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu
adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý
zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených
informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk
počítača.
6. Predajné miesto: prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle vykonáva svoju
podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej
komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti
zmluvných strán.
7. Zmluva uzatvorená mimo predajného miesta: zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie
je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je
prevádzkovým priestorom predávajúceho,
c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov
diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa
predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou. Podľa §2(2) zákona č. 102/2014 Z.
z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Zmluva uzatvorená na diaľku: zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a
uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej
komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím
webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového
katalógu. Podľa §2(1) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9. Zákonný zástupca: rodič ( otec, matka ), alebo ním poverená osoba vo veku 18 a viac rokov,
ktorá je počas zájazdu povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie dieťaťa (osoba mladšia ako 18
rokov), ktorí sú zároveň aj cestujúcimi.
10. Doplnkové služby: sú služby cestovného ruchu, ktoré nie sú súčasťou zájazdu a ktoré CK
poskytuje na zabezpečenie vyššieho komfortu zákazníkov. Napr. transfer z / na letisko,
poskytnutie zvozu k zájazdom, cestovné lístky, komplexné cestovné poistenie.


I. ZMLUVA O ZÁJAZDE

1. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej,
alebo inak akceptovanej, zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby CK, alebo
zaplatením časti ceny zájazdu. Za riadne vyplnenú a podpísanú, alebo inak akceptovanú,
zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a
podpísaná, alebo inak akceptovaná, zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo
splnomocneným zástupcom, alebo objednávateľom. Inak akceptovaná zmluva je aj
elektronická zmluva o zájazde potvrdená CK. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné
doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí
zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg
s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny –
podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, reklamačný poriadok,
informácie obsiahnuté na webovom sídle www.traveladria.eu.
2. V prípade objednania služieb, ktoré nie sú súčasťou katalógov, ponukových listov alebo
webstránok CK ADRIA TRAVEL vznikne zmluvný vzťah zaslaním záväznej objednávky na základe
predloženej ponuky CK ADRIA TRAVEL alebo jej obchodným zástupcom. Predložená ponuka a
záväzná objednávka sa navzájom kryjú.
3. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a
špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
4. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu iná CK splnomocnená osoba
alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v
rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných
dokladoch vydaných CK.
5. Iná CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva
služby CK nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim ustanovenia v zmluve o obstaraní
zájazdu alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo s
informáciami o zájazde v
katalógu alebo v iných písomných prospektoch a dokumentoch.
6. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom zmluvy potvrdzuje, že je
na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu a
že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na
zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov
tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Všetka
korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná
za cestujúceho, alebo ako cestujúci.


II. CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahrnuté do
zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v zmluve o
zájazde. Zo zliav poskytovaných CK, má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu
vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie
zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia,
cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne
dohodnuté s CK inak. Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu, nevzťahujú sa na
akékoľvek príplatky. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte
dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o
zájazde a na čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so zákonom.
2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp.
ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo účasti na zájazde a právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká
cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu v plnom rozsahu a splnením ostatných podmienok
poskytnutia služieb.
4. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v minimálnej
výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia,
ktoré musí cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy o zájazde). Zvyšnú časť ceny
zájazdu alebo za všetky objednané služby je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v lehote do
30 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.
5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, resp.
začatím čerpania služieb, je cestujúci povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných
služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.
6. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet CK, resp.
prevzaté CK v hotovosti.
7. V prípade nedodržania termínu úhrady zvyšnej časti ceny zájazdu objednávateľom, je CK
oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa odstupné vo výške určenej v
článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu
ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov
energie, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy
pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy o zájazde s cenou prepravy ku dňu začatia
zájazdu,
b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou
osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd,
vrátane miestnej dane za ubytovanie, vstupeniek do pamiatok alebo atrakcií, letiskových
poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v
prístavoch, keď v takom prípade bude cena zájazdu zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a
poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou
týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu, alebo
c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude cena zájazdu
zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu
pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia zájazdu.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce
zníženiu nákladov uvedených v odseku 8 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia
zmluvy o zájazde do začatia zájazdu.
10. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom
nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť
cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak CK
nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý
rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu,
v opačnom prípade je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku.
11. Ak zvýšenie ceny zájazdu podľa tohto článku prekročí 8 % ceny zájazdu, zmluvné strany
budú postupovať podľa čl. V ods. 1 písm. b/.
12. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z
dôvodov za ktoré nezodpovedá CK.


III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

1. K základným právam cestujúceho patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré
sú CK známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK neskôr dozvedela, ak bola
zaplatená cena zájazdu a to najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. Informačná povinnosť v
zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb,
a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.
d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa
namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde;
súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena
cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej
vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom
doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a
nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a
všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou
cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa
predchádzajúcej vety odzrkadľujú skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku podstúpenia
zmluvy o zájazde. CK si vyhradzuje právo účtovať administratívny poplatok vo výške 20
€/osoba za vykonanie podstúpenia zmluvy. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto odseku
musí obsahovať súhlas s uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky
dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných
služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového
cestujúceho za zaplatenie ceny zájazdu, je CK oprávnená postupovať podľa ods. 3 čl. II v
prípade, že cena zájazdu nebude uhradená.
e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok a
uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto podmienok.
f) Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v
priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a
vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby cestujúci
prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju
informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov CK.
g) Právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú
pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe. Podrobné informácie – pokyny k zájazdu,
posiela CK emailom alebo poštou len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Ak
objednávateľ 7 dní pred začiatkom zájazdu sám neoznámi cestovnej kancelárii, že neobdržal
pokyny na zájazd, CK má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné. Ak objednávateľ
oznámi CK, že pokyny neobdržal, CK zabezpečí nápravu.
2. K základným povinnostiam cestujúceho, resp. objednávateľa, patrí najmä:
a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a
to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy o zájazde a ostatných
potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov,
ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti
je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a
neúplných údajov CK vznikla.
b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom
prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto
osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných
náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu),
ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.
c) Zaplatiť cenu zájazdu v plnom rozsahu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby
v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;
d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb
oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko CK.
e) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a
skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.
f ) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom
bezodkladne informovať CK.
g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK alebo jej
zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať
časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné
doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení,
očkovanie a pod.). V prípade omeškania z vlastnej viny, dopraviť sa na vlastné náklady a
zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez
nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane
cestujúceho.
h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov
služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne predpisy navštívenej
krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní
programu zájazdu alebo čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich
poskytnutie, čím cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez
nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.
i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu
alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe
spôsobil.
j) Zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby
zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo
osobný stav to vyžaduje.
k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj
podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla alebo autobusu, rešpektovať zákaz fajčenia
na palube lietadla alebo autobusu, nesprávať sa agresívne, resp. nevhodne voči
spolucestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená
akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho
využitia objednaných služieb, a cestujúci stráca nárok na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.


IV. PRÁVA A POVINNOSTI CK

1. K základným povinnostiam CK patrí najmä:
a) poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na
zástupcu, a to najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd (čl. III. bod 1 písm. f).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre
prípad úpadku.
2. CK nezodpovedá za úroveň služieb, ktoré si cestujúci objedná u tretích osôb. Výška náhrady
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou
poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla,
zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
3. CK nie je povinná poskytnúť cestujúcemu plnenia nad rámec vopred potvrdených a
zaplatených služieb.
4. CK je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu poskytnúť objednávateľovi pokyny na
zájazd, a to ich zaslaním na mailovú resp. poštovú adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o
zájazde. Pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo zmluvy o zájazde, ktorý je
povinný informovať všetkých ostatných cestujúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde, pokiaľ nie
je písomne dohodnuté inak.
5. CK má právo neposkytnúť cestujúcemu zájazd resp. služby cestovného ruchu dohodnuté v
zmluve o zájazde v prípade, ak cestujúci riadne a včas neuhradil cenu za zájazd resp. za
dohodnuté služby v lehote uvedenej v zmluve o zájazde resp. v súlade s týmito zmluvnými
podmienkami, prípadne ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany CK. CK nie
je povinná vyzývať cestujúceho na úhradu dohodnutej ceny za zájazd resp. za služby
cestovného ruchu ani poskytnúť cestujúcemu dodatočnú lehotu na úhradu ceny zájazdu v
prípade, ak si cestujúci zakúpil zájazd v akcii „last minute“, ktorého cena je splatná spravidla
ihneď, ak zmluva o zájazde neurčuje inak.
6. CK má právo v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy o
zájazde a tým odoprieť cestujúcemu poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo
celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu. Objednávateľovi uvedeným závažným porušením
zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby.
Závažným porušením zmluvných podmienok treba rozumieť také konanie ako napr. aj
neoznámenie alebo zatajenie skutočností objednávateľom, ktoré znemožňujú alebo sťažujú
plnenie zo strany CK ADRIA TRAVEL (zákaz vstupu, zákaz pobytu, vyhostenie, zadržanie, resp.
zatknutie bezpečnostnými orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním
objednávateľa a pod.).
7. CK má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu, v súlade s čl. II ods. 7.
8. CK má právo v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom predajného online
systému odstúpiť od zmluvy v lehote troch pracovných dní, ak z technických príčin, ktoré nie
je možné dopredu predvídať, prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla
(napríklad v krátkom časovom úseku realizácia viacerých elektronických objednávok pri
predaji posledných voľných miest zájazdu).


V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky
zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a CK bude informovať
cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom
nosiči, a to najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd. Za zanedbateľnú zmenu podmienok
zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je
zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej
oblasti; zmena poradia navštívených miest; zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných
alebo iných operatívnych dôvodov; zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je
zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, a to aj v prípade leteckých zájazdov.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená zrušiť alebo zmeniť nástupné miesta k
zájazdom ak počet cestujúcich platiacich za zvoz je menší ako 10.
c) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu
uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16
ods. 4 písm. a) zákona alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne
cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje
cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o
i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od
zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované zmeny zmluvy
o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.
d) Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde podľa čl. V ods. 1(c)(ii) a neprijme ponuku
náhradného zájazdu CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim
alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o
odstúpení od zmluvy o zájazde.
e) CK má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu
spôsobenú týmto odstúpením, ak nebude dosiahnutý minimálny počet cestujúcich, alebo ak
uskutočnenie zájazdu je pre CK ekonomicky neúnosné. Minimálny počet cestujúcich pre
autobusové zájazdy je stanovený na 35 cestujúcich a pre letecké zájazdy na 15 cestujúcich,
pokiaľ nie je v katalógu alebo na webových stránkach CK uvedené inak.
2. Počas čerpania služieb:
a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb ak
je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí cestovnej kancelárii neprimerané
náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb
cestovného ruchu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a
iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré CK nemá možnosť ovplyvniť a
predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto
prípade je CK povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac
porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade
zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli
rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené.
b) Ak cestujúci odmietne náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK podľa ods. a), CK
vráti cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením
nekompenzované služby, alebo poskytne cestujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré
neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
poskytne cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo zabezpečí iné práva podľa zákona.
c) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo
programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého
úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania
dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou
situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo
strany CK).
d) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a
posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu
skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ
1. Cestujúci resp. objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde
odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas
odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v
dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a
predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.
Cestujúci resp. objednávateľ je povinný doručiť CK oznámenie o odstúpení od zmluvy v
písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK
doručené, je rozhodujúci deň pre určenie výšky odstupného.
Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od
zmluvy o zájazde v lehote 45 dní a viac pred termínom začatia zájazdu ,
b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od
zmluvy o zájazde v lehote 44 – 29 dní pred termínom začatia zájazdu,
c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 75 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od
zmluvy o zájazde v lehote 28 – 15 dní pred termínom začatia zájazdu,
d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od
zmluvy o zájazde v lehote 14 – 6 dní pred termínom začatia zájazdu,
e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote 5 a menej
dní pred termínom začatia zájazdu.
2. V prípade, ak jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o zájazde ruší svoju účasť na
zájazde (napr. zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú
inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok za jednolôžkovú izbu,
podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo
pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj
deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy.
3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z
akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z
časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.
4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy
na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri
odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je
dohodnuté inak.
5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu
cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak
a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy
o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o
zájazde, najneskôr však
* 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
* 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
* 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK oznámi
cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.
6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy
o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na
zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy
o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. U
zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení
zmluvy o zájazde je vylúčené právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto
odseku.
7. Pokiaľ cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z
akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z
časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.
8. Pokiaľ cestujúci nedoplatí rozdiel v cene podľa čl. II ods. 8 a 10 stráca cestujúci nárok na
služby cestovného ruchu na základe čl. II ods. 3.
9. V prípade nedodržania termínu úhrady zvyšnej časti ceny zájazdu objednávateľom, je CK
oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa odstupné vo výške určenej v
tomto článku ods. 1.


VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA POSKYTOVANIE ZÁJAZDU

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní
poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie
zmluvy o zájazde“).
2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde,
zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na
ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne
oznámiť CK alebo jej poverenému zástupcovi.
3. CK je povinná v primeranej lehote vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do
súladu so zmluvou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným
očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí CK
neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých
služieb cestovného ruchu.
4. Určenie lehoty podľa odseku 2 tohto článku nie je potrebné, ak cestovná kancelária oznámi
cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný
záujem cestujúceho.
5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 2 tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné
služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je
zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia
byť
a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez dodatočných
nákladov pre cestujúceho, alebo
b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto
služieb cestovného ruchu.
6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté cestovnou
kanceláriou podľa odseku 4 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú
porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájazde alebo ponúknutá
zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie
náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto
náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje
v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto
článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného
ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.
7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu
náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 tohto článku, cestujúci má právo
a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených nákladov s tým
spojených,
b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z
ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o
podstatné porušenie zmluvy o zájazde.
8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu
kópiu tohto písomného záznamu, ak
a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a), všetko tohto článku,
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 písm. b) tohto
článku,
c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ruchu odmietne
alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.
9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo
ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to
možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto
článku.
10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7,
všetko tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je
povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej
vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je
dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody.
11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odseku 6 a odseku
7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to
bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.
12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat
cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to
možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú
v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky
na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby
so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez
sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich
osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia
zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku, ak sa na tieto
okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len
„podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo cestovnej agentúre,
prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra je povinná postúpiť doručený
podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podnetu cestovnej agentúre sa považuje za deň
doručenia CK.
15. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to
aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím
a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a
zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,
b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.
Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej
nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška
úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci
cestujúcemu.
16. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je cestujúci povinný poskytovať CK
maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa
vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil. Cestujúci resp.
objednávateľ je povinný neodkladne oznámiť CK ADRIA TRAVEL resp. poverenému zástupcovi
( sprievodcovi zájazdu resp. delegátovi ), pokiaľ nie je niektorá zo služieb cestovného ruchu
poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak
nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, aby
mohla byť okamžite zjednaná náprava. Je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s
povereným zástupcom CK ADRIA TRAVEL a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného
záznamu. Ak cestujúci resp. objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže na nedostatok včas alebo
neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu
(reklamačného protokolu), oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť CK ADRIA
TRAVEL riadne vybaviť.
17. Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie,
resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj
polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. V zmysle medzinárodných zvyklostí
sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby
do 10 hodiny Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby.
Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie
zájazdu.
18. Informácia o reklamačných postupoch:
a) cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke (prevádzke) CK.
Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu
reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie,
prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo doporučenou poštou. Klient má nárok byť poučený
o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a
spôsobe reklamácie.
c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho predajcu CK u
ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.
d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej
prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.
e) O vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad na trvalom nosiči.
f) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou
zmluvou o zájazde.
g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie,
dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods.
7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú
ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré
zodpovedá CK; náhradu škody poskytne CK cestujúcemu bezodkladne.
2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že podstatné porušenie
zmluvy o zájazde bolo spôsobené
a) cestujúcim,
b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v
rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody
alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej
v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou
Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby,
rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na CK.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť
trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na
zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.
5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl. VII, nemá
vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava
podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov
odpočíta. Plnenie CK bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.
6. Cestovná kancelária môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti
nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak
a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy
o zájazde a cestovná kancelária odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej v zmluve o
zájazde, najneskôr však
i. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
ii. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
iii. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia cestovnej kancelárii plniť zmluvu o zájazde a
cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred
začatím zájazdu.


IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie
povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo
zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom
subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty
zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo
hospodárstva SR). Cestujúci môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej
platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
2. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK, s
výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim iný rozsah vzájomných práv
a povinností.
3. Uzatvorením zmluvy o zájazde cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s
jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň
potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobecných zmluvných podmienok
a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
4. CK prehlasuje, že si splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad
úpadku.
5. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, cenách a
cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a CK si vyhradzuje
právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s cestujúcim. CK nezodpovedá za obsah
inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a
ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch,
ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
6. Cestujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platného zákona o ochrane
osobných údajov poskytuje CK osobné údaje na účel uzavretia tejto zmluvy s CK, plnenia a
dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie
dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. CK
poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím
zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb), Slovenskej
obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým
poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. CK postupuje pri zaobchádzaní s osobnými
údajmi cestujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane
osobných údajov. Cestujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez
zbytočného odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci neposkytne CK osobné
údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude CK spracúvať a archivovať v
súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné
údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde
si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa
nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V
prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, cestujúci je povinný
poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Cestujúci, ktorého osobné údaje sú
spracúvané, má právo od CK požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako
aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Cestujúci má
súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na
prenosnosť týchto údajov.
7. Ak sa cestujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore
so všeobecným nariadením o ochrane údajov, alebo zákonom, má právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných
údajov môže cestujúci adresovať zodpovednej osobe CK.
8. Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 01.02.2020. Všetky
údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok
sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku
dňu ich vydania. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi cestujúcim a CK pred 01.02.2020 a právne
vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred
01.01.2019.