Pravidlá súťaže o Letecký poznávací zájazd do Barcelony


Pravidlá súťaže o Letecký poznávací zájazd do Barcelony

ADRIA TRAVEL - 13. 4. 2019

Usporiadateľ súťaže:

ADRIA TRAVEL

Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica

IČO 50 108 638

IČ DPH: 2120176531

Názov súťaže: Súťaž o Letecký poznávací zájazd do Barcelony pre jednu osobu

Účel a predmet súťaže: Účelom je propagácia spoločnosti, ktorá súťaž usporiadala. Pravidlá súťaže a spôsob určenia víťazov: Usporiadateľ súťaže zverejní súťažný status na Facebook fanpage https://www.facebook.com/AdriaTravelCK/. Status obsahuje výzvu, aby užívatelia sociálnej siete Facebook, dali lajk na FB stránku, zdieľali status na svojej nástenke a odpovedali na uvedené súťažné otázky.

Miesto priebehu súťaže: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

Spracovateľ osobných údajov: ADRIA TRAVEL, Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 13.4. 2019 – 31.5.2019

Podmienky účasti v súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a jej doručovacia adresa je na území Slovenskej republiky. Súťažiaci je povinný byť registrovaný na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com), mať po celý čas trvania súťaže aktívny FB účet a splniť stanovené pravidlá súťaže. Súťažiaci sa taktiež zaväzuje dodržiavať pravidlá použitia siete Facebook, ktoré nájdete na: https://www.facebook.com/terms.php

Úplné znenie statusu:

 

 

Ďalšie podmienky: Usporiadateľ je oprávnený jednostranne meniť pravidlá súťaže v priebehu jej trvania, promočnú akciu predĺžiť, skrátiť, prerušiť či úplne zrušiť. Úplné aktuálne znenie pravidiel bude vždy k dispozícii na facebookovej stránke ADRIA TRAVEL, umiestnené v záložke INFORMÁCIE. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou ani si ju inak finančne plniť. Osoby, ktoré nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo budú konať v rozpore s pravidlami, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že táto osoba sa aj napriek tomu stala jedným z výhercov, nemá nárok na výhru. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť účastníka v prípade nevhodného alebo vulgárneho príspevku a tento príspevok taktiež zmazať. Usporiadateľ súťaže neručí za akékoľvek technické problémy, ktoré súvisia s účasťou v súťaži. Myslená je predovšetkým funkčnosť siete Facebook. Usporiadateľ neručí za doručenie správy, prostredníctvom ktorej bude zasielaná informácia o výhre, a za doručenie výhry, zaslanej prostredníctvom doručovateľa poštových služieb. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Usporiadateľa súťaže a osoby im blízke, ako aj ostatné spolupracujúce právnické a fyzické osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na tejto súťaži, vrátane ich zamestnancov a osôb, ktoré sú blízke im alebo ich zamestnancom. V prípade, že sa niektorá z týchto osôb stane výhercom, výhra mu nebude odovzdaná a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. Táto súťaž nie je sponzorovaná, schválená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Účastník súťaže je stotožnený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže, ako aj elektronickej sociálnej sieti Facebook.

Ďakujeme.

Usporiadateľ súťaže:

CK ADRIA TRAVEL Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika