Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

I. DEFINÍCIA POJMOV

Cestovná kancelária (ďalej len „CK“) - CK ADRIA TRAVEL sro, sídlo: Sitnianska 34, 974 11 Banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, vložka č. 29042/S, IČO: 50 108 638.

Cestujúci - fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

Pokiaľ na strane cestujúceho vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „cestujúci“ a v tomto prípade sú všetky osoby na strane cestujúceho povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

Zákon - zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Trvanlivý nosič - prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti načas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, ako sú papier, e-mail, SMS, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta prípadne pevný disk počítača.

Predajné miesto - prevádzkareň alebo iný priestor, kde CK,  splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

Zákonný zástupca  - rodič ( otec, matka ), alebo ním poverená osoba vo veku 18 a viac rokov, ktorá je počas zájazdu povinná dozerať na bezpečnosť a zdravie dieťaťa ( osoba mladšia ako 18 rokov ), ktorí sú zároveň aj cestujúcimi.

Doplnkové služby - sú služby cestovného ruchu, ktoré nie sú súčasťou zájazdu a ktoré CK poskytuje na zabezpečenie vyššieho komfortu zákazníkov. Napr. transfer z / na letisko, poskytnutie zvozu k zájazdom, cestovné lístky, komplexné cestovné poistenie. Zrušenie doplnkovej služby alebo nemožnosť plniť doplnkovú službu neznamená právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy  zájazde v jej celom rozsahu.

II. ZMLUVA O ZÁJAZDE

CK ADRIA TRAVEL vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta, predajného online systému alebo prostredníctvom zmluvných obchodných zástupcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o  zájazde.

Zmluvou o zájazde sa CK ADRIA TRAVEL zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu.

Zmluva musí mať písomnú formu alebo môže mať aj elektronickú podobu. Zmluva je platná aj v tom prípade, keď bola zaslaná zo strany objednávateľa aj v elektronickej podobe a je preukázateľne  potvrdená – akceptovaná CK ADRIA TRAVEL

Za riadne vyplnenú,  podpísanú či akceptovanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom, alebo objednávateľom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci, alebo objednávateľ, od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci, alebo objednávateľ, uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, zmluvné podmienky, všeobecné informácie a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách, informácie obsiahnuté na webovom sídle www.traveladria.eu. CK si vyhradzuje právo v špeciálnych písomných ponukách uviesť odlišné podmienky a špecifikácie. Tieto podmienky a špecifikácie majú prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.

V prípade objednania služieb, ktoré nie sú súčasťou katalógov, ponukových listov alebo webstránok CK ADRIA TRAVEL vznikne zmluvný vzťah zaslaním záväznej objednávky na základe predloženej ponuky CK ADRIA TRAVEL alebo jej obchodným zástupcom. Predložená ponuka a záväzná objednávka sa navzájom kryjú. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito zmluvnými podmienkami.

Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riadne vyplnenej,  podpísanej či akceptovanej zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK či CA, ktorá je  splnomocnená cestovnou kanceláriou na sprostredkovávanie služieb CK ADRIA TRAVEL. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, ponukový katalóg, resp. ponukový list, informácie na webovom sídle CK, všeobecné informácie a písomné pokyny k zájazdu - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK alebo zverejnených CK na svojom webovom sídle.

Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu, alebo objednávateľovi, iná CK splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby CK, nie sú súčasťou zmluvy o zájazde, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde na www.traveladria.eu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK.

Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CK ADRIA TRAVEL pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu.

Osoba, ktorá koná za cestujúceho, podpisom zmluvy o zájazde potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informovala o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy o zájazde. Akákoľvek korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci

 

III. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena zájazdu je zmluvnou cenou, Ktorá je dohodnutá písomne medzi CK ADRIA TRAVEL a objednávateľom v zmluve o zájazde. CK ADRIA TRAVEL má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých doobjednaných služieb pred ich poskytnutím.

Objednávateľ má nárok na zľavu poskytovanú CK ADRIA TRAVEL, ktorá je v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu. Objednávateľ si ju musí aj uplatniť, inak jeho nárok na poskytnutie zľavy zaniká. Pri poskytovaní zľavy, resp. cenového zvýhodnenia pre deti, je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončenia čerpania služieb.  Pokiaľ je možnosť využitia viacerých druhov zliav, nie je možná ich kumulácia. Cestujúci si môže vybrať zľavu, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s CK ADRIA TRAVEL inak. Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu. Nevzťahujú sa na akékoľvek príplatky.

Právo účasti na zájazde, resp. právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením celkovej ceny zájazdu, resp. zabezpečovaných služieb v plnej výške a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

CK ADRIA TRAVEL je oprávnená vyžadovať od objednávateľa pri uzatváraní zmluvy o zájazde zálohu vo výške 50 % ceny zájazdu a všetkých objednaných služieb ( s výnimkou cestovného poistenia, ktoré musí cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy).

Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 30 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu.

Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet CK ADRIA TRAVEL, resp. prevzaté v hotovosti.

V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK ADRIA TRAVEL oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa odstupné vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

V prípade odstúpenia od zmluvy je CK ADRIA TRAVEL povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne uhradenú časť ceny zájazdu, ktorá je znížená o odstupné pokiaľ nie je ďalej stanovené, prípadne dohodnuté, inak.

CK ADRIA TRAVEL je oprávnená v zmysle Zákona o zájazdoch jednostranným úkonom najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu zvýšiť cenu zájazdu v týchto prípadoch:

-          v dôsledku zvýšenia dopravných nákladov vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie,

-          v dôsledku zmeny  výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu,

-          pri zavedení alebo zmene výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch.

CK ADRIA TRAVEL preukázateľne odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu.  Inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade má CK ADRIA TRAVEL právo na odstúpenie od zmluvy.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

K základným právam cestujúceho resp. objednávateľa patrí:

Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.

Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb ktoré sú CK ADRIA TRAVEL známe, ako aj oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa CK dozvedela neskôr, ak bola zaplatená cena zájazdu.

Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VII. týchto podmienok

Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je povinná novému cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúceho podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s uzatvorenou zmluvou o zájazde a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb.

Právo na reklamáciu služieb

Právo na kontakt na zástupcu CK ADRIA TRAVEL, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré v súvislosti so zájazdom poskytol cestovnej kancelárii, za podmienok stanovených zákonom a týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami,

Právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK ADRIA TRAVEL známe. Podrobné informácie – pokyny k zájazdu, posiela CK ADRIA TRAVEL emailom alebo poštou len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Ak objednávateľ 7 dní pred začiatkom zájazdu sám neoznámi cestovnej kancelárii, že neobdržal pokyny na zájazd, CK ADRIA TRAVEL má zato, že objednávateľ pokyny dostal včas a úplné. Ak objednávateľ oznámi CK ADRIA TRAVEL, že pokyny neobdržal, CK ADRIA TRAVEL zabezpečí nápravu.

Právo obdržať doklad o zákonnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku, vystavený poistiteľom

K základným povinnostiam cestujúceho resp. objednávateľa patrí:

Povinnosť poskytnúť CK ADRIA TRAVEL nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná na riadne zabezpečenie zájazdu a poskytnutie objednaných služieb, pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje a predložiť všetky potrebné doklady podľa požiadavky cestovnej kancelárie. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov CK vznikla.

Povinnosť bezodkladne nahlásiť zmenu v zmluve uvedených osobných údajov, najmä kontaktnej adresy, telefonického alebo iného kontaktu a pod. pre účely naplnenia zmluvných záväzkov

Povinnosť zaplatiť v plnom rozsahu cenu zájazdu. V prípade potreby preukázať túto skutočnosť

Povinnosť nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú si sami zodpovední za overenie a zabezpečenie potrebných dokladov, víz, povolení a pod. na cestu a pobyt

Povinnosť prevziať od CK ADRIA TRAVEL všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov ktoré sú v nich uvedené. V prípade, že zistí nesprávnosť údajov je povinný o tom bezodkladne informovať CK.

Povinnosť dostaviť sa v stanovenom termíne na určené miesto. V prípade omeškania z vlastnej viny, dopraviť sa na vlastné náklady a zodpovednosť na miesto zodpovedajúce časovému harmonogramu dohodnutých služieb bez nároku na vrátenie sumy zodpovedajúcej nečerpaným službám z dôvodov na strane objednávateľa

Povinnosť pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi  CK ADRIA TRAVEL a informáciami oznámenými CK alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať stanovený program, časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.). Dodržiavať platné predpisy navštívenej krajiny, miesta i ubytovacieho objektu, a to najmä ubytovací poriadok a prepravný poriadok, správať sa v súlade s dobrými mravmi, uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom zariadení alebo v dopravnom prostriedku počas trvania zájazdu.

Povinnosť mať u seba platný cestovný doklad, rozsah platnosti ktorého je stanovená hostiteľskou krajinou, ako aj platné vízum, ak sa prípadne vyžaduje; dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov znáša cestujúci.

Povinnosť zdržať sa konania ktoré poškodzuje alebo obmedzuje ostatných cestujúcich,

Povinnosť bezodkladne oznámiť CK ADRIA TRAVEL , príp. jeho splnomocnenému zástupcovi skutočnosti podmieňujúce alebo znemožňujúce, prípadne negatívne ovplyvňujúce plnenie vyplývajúce z uzavretej zmluvy, najmä zdravotné, dietetické, právne - bezpečnostné (vyhostenie, zákaz vstupu, zákaz pobytu a pod.). V prípade nesplnenia tejto povinnosti znáša akúkoľvek zodpovednosť objednávateľ.

 

Povinnosť zaistiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

Povinnosť rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúceho na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

V. PRÁVA A POVINNOSTI CK ADRIA TRAVEL

CK ADRIA TRAVEL je povinná počas celej doby predaja zájazdov mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie, resp. plnenie z poistnej zmluvy.

CK ADRIA TRAVEL je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

CK ADRIA TRAVEL nie je povinná poskytnúť cestujúcemu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

CK ADRIA TRAVEL je povinná najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu poskytnúť objednávateľovi pokyny na zájazd, a to ich zaslaním na mailovú resp. poštovú adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde. Pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo zmluvy o zájazde, ktorý je povinný informovať všetkých ostatných cestujúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

CK ADRIA TRAVEL je povinná poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu na ktorého sa cestujúci v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady.

CK ADRIA TRAVEL má právo neposkytnúť cestujúcemu zájazd resp. služby cestovného ruchu dohodnuté v zmluve o zájazde v prípade, ak cestujúci riadne a včas neuhradil cenu za zájazd resp. za dohodnuté služby v lehote uvedenej v zmluve o zájazde resp. v súlade s týmito zmluvnými podmienkami, prípadne ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany CK. CK nie je povinná vyzývať cestujúceho na úhradu dohodnutej ceny za zájazd resp. za služby cestovného ruchu ani poskytnúť cestujúcemu dodatočnú lehotu na úhradu ceny zájazdu v prípade, ak si cestujúci zakúpil zájazd v akcii „last minute“, ktorého cena je splatná spravidla ihneď, ak zmluva o zájazde neurčuje inak.

CK ADRIA TRAVEL má právo v prípade závažného porušenia zmluvných podmienok odstúpiť od zmluvy o  zájazde a tým odoprieť cestujúcemu poskytnutie objednaných služieb v čiastočnom alebo celom rozsahu, pred i počas trvania zájazdu. Objednávateľovi uvedeným závažným porušením zmluvných podmienok nevzniká nárok na finančnú ani inú kompenzáciu za nečerpané služby. Závažným porušením zmluvných podmienok treba rozumieť také konanie ako napr. aj neoznámenie alebo zatajenie skutočností objednávateľom, ktoré znemožňujú alebo sťažujú plnenie zo strany CK ADRIA TRAVEL (zákaz vstupu, zákaz pobytu, vyhostenie, zadržanie, resp. zatknutie bezpečnostnými orgánmi hostiteľskej krajiny v súvislosti s protiprávnym konaním objednávateľa a pod.).

CK ADRIA TRAVEL má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu

CK ADRIA TRAVEL má právo v prípade prijatia elektronickej objednávky prostredníctvom predajného online systému odstúpiť od zmluvy v lehote troch pracovných dní, ak z technických príčin, ktoré nie je možné dopredu predvídať, prijala objednávku, ktorú by za iných okolností odmietla (napríklad v krátkom časovom úseku realizácia viacerých elektronických objednávok pri predaji posledných voľných miest zájazdu).

CK ADRIA TRAVEL má právo zrušiť alebo zmeniť nástupné miesta k zájazdom ak počet cestujúcich platiacich za zvoz je menší ako 10.

CK ADRIA TRAVEL nezodpovedá za úroveň služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

VI. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):

Zmluvné strany sa dohodli, že CK ADRIA TRAVEL je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde.

Pokiaľ sa jedná o zanedbateľnú zmenu CK ADRIA TRAVEL musí  informovať cestujúceho, alebo objednávateľa o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči najneskôr 7 dní pred nástupom na zájazd. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy o zájazde sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena trasy zájazdu, čas odletu, alebo príletu, zrušenie autobusovej dopravy z a na letisko, zmena nástupného miesta.

Pokiaľ je CK ADRIA TRAVEL nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Pre účely zmluvy, a v súlade so zákonom, sa zmenou podstatnej podmienky zmluvy rozumie zmena skutočností týkajúca sa tých údajov, ktoré zmluva o  zájazde musí obsahovať.  Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia odstupného. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK ADRIA TRAVEL v lehote, ktorú CK ADRIA TRAVEL stanoví. Ak objednávateľ svoje rozhodnutie neoznámi CK ADRIA TRAVEL do konca stanovenej lehoty, má sa za to, že odstupuje od zmluvy bez zaplatenia odstupného. CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.

CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo, pokiaľ nebol prihlásený minimálny počet účastníkov, ak sa zmluvné strany nedohodli na inom počte, („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), za podmienok dohodnutých týchto zmluvných podmienkach.

CK ADRIA TRAVEL má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, ak nebude dosiahnutý minimálny počet cestujúcich, alebo ak uskutočnenie zájazdu je pre CK ADRIA TRAVEL ekonomicky neúnosné. Minimálny počet cestujúcich pre autobusové zájazdy je stanovený na 35 cestujúcich a pre letecké zájazdy na 15 cestujúcich, pokiaľ nie je v katalógu uvedené inak. Ak CK ADRIA TRAVEL zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr však

- 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

- 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

- 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

Z dôvodu individuálneho želania objednávateľa je CK ADRIA TRAVEL schopná, ak je to možné, uskutočniť zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za dohodnutý administratívny poplatok vo výške 20 €/os. Administratívny poplatok nezahŕňa náklady súvisiace so zmenou objednávky objednávateľa a objednávateľ sa požiadaním o vykonanie zmeny zaväzuje okrem dohodnutého administratívneho poplatky zaplatiť aj všetky súvisiace poplatky, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny objednávky (administratívne poplatky iných poskytovateľov služieb, napr. poplatky za vykonanie zmien v rezervácii dopravcov, hotelov, konzulárnych a vízových oddelení, a pod.).

Počas čerpania služieb

CK ADRIA TRAVEL je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré cestovná kancelária nemá možnosť ovplyvniť, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK ADRIA TRAVEL povinná zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom s pôvodnými službami. V prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej triedy) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené.

CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo okamžite zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie zájazdu, bezpečnosť cestujúcich a pod.

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE CESTUJÚCIM A ODSTUPNÉ

Cestujúci resp. objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu od zmluvy o zájazde odstúpiť,

Cestujúci resp. objednávateľ je povinný doručiť CK ADRIA TRAVEL oznámenie o odstúpení od zmluvy (storno) v písomnej forme, pričom deň kedy bolo toto písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy CK ADRIA TRAVEL doručené, je rozhodujúci deň pre určenie výšky odstupného

Pokiaľ nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, je objednávateľ povinný zaplatiť CK ADRIA TRAVEL storno poplatok. Ak CK ADRIA TRAVEL odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu. Výška storno poplatku a zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

• 45 a viac dní pred začatím zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30% z ceny objednaných služieb a poistné

•45-31 dní pred začatím zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 30-21 dní pred začatím zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 60 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 20-15 dní pred začatím zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 14-6 dní pred začatím zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 5 dní a menej pred začatím zájazdu - skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 100 % z ceny objednaných služieb a poistné

Pokiaľ jeden z viacerých cestujúcich pri jednej zmluve o zájazde ruší svoju účasť na zájazde (napr. zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento cestujúci povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej zmluvy o zájazde, kde tento cestujúci mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným cestujúcim na základe inej zmluvy o zájazde.

Pokiaľ cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny zájazdu za nečerpané služby.

V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde je vylúčené právo cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začiatkom poskytovania zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti (napríklad ak existujú vážne bezpečnostné problémy v destinácii), ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta. V takom prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

VIII. Reklamačné konanie

CK ADRIA TRAVEL zodpovedá objednávateľovi za porušenie zmluvy o zájazde bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK ADRIA TRAVEL alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu.

Cestujúci resp. objednávateľ je povinný neodkladne oznámiť CK ADRIA TRAVEL resp. poverenému zástupcovi ( sprievodcovi zájazdu resp. delegátovi ), pokiaľ nie je niektorá zo služieb cestovného ruchu poskytnutá v súlade so zmluvou o zájazde, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Je potrebné vyhotoviť písomný záznam v spolupráci s povereným zástupcom CK ADRIA TRAVEL a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu. Ak cestujúci resp. objednávateľ z vlastnej viny nepoukáže na nedostatok včas alebo neposkytne potrebnú súčinnosť pri vybavení reklamácie a pri vystavení záznamu (reklamačného protokolu), oneskorené a nedoložené reklamácie nebude môcť CK ADRIA TRAVEL riadne vybaviť. Pokiaľ je reklamácia neúplná alebo nezrozumiteľná, CK ADRIA TRAVEL vyzve cestujúceho resp. objednávateľa, aby reklamáciu v lehote 10 dní doplnil alebo opravil. CK ADRIA TRAVEL je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia.

Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný vyhotovený v spolupráci s povereným zástupcom CK ADRIA TRAVEL.

Prvý a posledný deň zájazdu sú určené predovšetkým na dopravu, transfer a prihlásenie, resp. odhlásenie v ubytovacom zariadení; lety môžu v niektorých prípadoch presiahnuť aj polnoc, kedy sa transfer zabezpečí na druhý deň zájazdu. V zmysle medzinárodných zvyklostí sú klienti v deň príchodu ubytovaní najskôr o 14 hodine a v deň odchodu musia opustiť izby do 10 hodiny Včasný príchod či neskorý odchod nie sú dôvodom k dlhšiemu používaniu izby. Tieto skutočnosti preto nie je možné posudzovať ani reklamovať ako zmenu alebo skrátenie zájazdu.

CK ADRIA TRAVEL nezodpovedá za úroveň služieb, ktoré si zákazník objedná počas zájazdu na mieste nad rámec zmluvne dohodnutých služieb.

CK ADRIA TRAVEL nezodpovedá cestujúcemu resp. objednávateľovi za škody a nedodanie objednaných služieb spôsobené výskytom mimoriadnych okolností (vis maior) bez zavinenia CK ADRIA TRAVEL, ktoré nebolo možné predpokladať ani pri dodržaní primeranej miery opatrnosti.

Cestujúci resp. objednávateľ je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje, resp. cez ňu tranzituje.

CK ADRIA TRAVEL je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bezodkladne, a to aj za okolností uvedených v § 22 ods. 12 zákona, najmä poskytnutím

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgánoch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného riešenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, CK ADRIA TRAVEL je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

Informácia o reklamačných postupoch:

a) cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle CK ADRIA TRAVEL resp. u provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

b) reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Cestujúci má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.

c) osobou poverenou prijímať reklamácie je pracovník CK a provízneho predajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamovanej služby.

d) CK ADRIA TRAVEL zabezpečuje v mieste konania zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby, ktorá je oprávnená prijímať a vybavovať podnety po celý čas zájazdu.

e) o vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad.

f) vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou o zájazde.

g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Spotrebiteľ má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k jeho spokojnosti. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Spotrebiteľ má právo voľby medzi subjektmi ARS. Zoznam subjektov ARS, ako aj ďalšie informácie, je uverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/.

V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom traveladria@traveladria.eu ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo pokiaľ sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

 

X. Komplexné cestovné poistenie cestujúceho resp. objednávateľa

CK ADRIATRAVEL ponúka a odporúča objednávateľovi uzatvoriť komplexné cestovné poistenie. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia sú rôzne riziká spojené s účasťou na zájazde (zdravotné, úrazové, strata batožiny, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

Poistný vzťah vzniká na základe poistnej zmluvy priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V prípade vzniku poistnej udalosti je poisťovňa v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi.

CK ADRIA TRAVEL neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. CK ADRIA TRAVEL poskytuje len nevyhnutnú súčinnosť.

XI. Osobné údaje

Osobné údaje objednávateľa ako je meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo pasu, číslo občianskeho preukazu, e-mail,  sa získavajú v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú nevyhnutné za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Objednávateľ udeľuje súhlas CK ADRIA TRAVEL ako aj ňou určeným osobám so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v zmluve o zájazde.

Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzavretia zmluvy o zájazde.

Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa s CK ADRIA TRAVEL.

 

XII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky CK ADRIA TRAVEL nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2019.

Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu, že sú mu Všeobecné zmluvné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu, cenníku a ponukových listoch CK ADRIA TRAVEL o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k 01.01.2019 a CK ADRIA TRAVEL si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.